Leki hamujące apetyt i ryzyko pierwotnego nadciśnienia płucnego ad 7

Sądzimy, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby w tych ośrodkach znaczna liczba pacjentów, jeśli w ogóle, ze zdiagnozowanym pierwotnym nadciśnieniem płucnym mogła nie zostać zgłoszona, biorąc pod uwagę wszystkie zastosowane procedury weryfikacji. Nie ma powodu, by uważać, że odsetek pacjentów narażonych na środki przeciwbólowe różni się w ośrodkach, które nie uczestniczyły. Zostaliśmy poinformowani, że co najmniej pięć przypadków pierwotnego nadciśnienia płucnego zdiagnozowanych w okresie badania u pacjentów narażonych na działanie pochodnych fenfluraminy zgłoszono producentowi przez ośrodki nieuczestniczące. Wśród ośrodków uczestniczących ekspozycja na środki przeciwlękowe była podobna u pacjentów pierwotnie zidentyfikowanych w krajowym ośrodku referencyjnym (31 procent) i tych zidentyfikowanych we wszystkich innych ośrodkach francuskich łącznie (37 procent). Otrzymaliśmy również dane dotyczące ekspozycji na leki na anorektę u 13 pacjentów zidentyfikowanych zbyt późno, aby można je było uwzględnić w badaniu, i stwierdzili, że było to 31 procent – zbliżone do odsetka zgłoszonego dla pacjentów, którzy zostali włączeni do badania. Sześćdziesiąt dwa procent pacjentów nie zgłosiło żadnego zastosowania środków przeciwlękowych, co jest zgodne z faktem, że środki anoreksję nie są oczywiście jedyną możliwą przyczyną tej choroby. Może istnieć inne nastawienie selekcji, jeśli osoby z pierwotnym nadciśnieniem płucnym, które stosowały leki anoreksję, częściej rozpoznawały swoją chorobę niż inni pacjenci. Aby zbadać to potencjalne odchylenie, zbadaliśmy czas pomiędzy pojawieniem się pierwszych objawów a diagnozą i stwierdziliśmy, że nie różniły się one istotnie między pacjentami, którzy stosowali środki przeciwbólowe a tymi, którzy tego nie robili (odpowiednio 16,8 i 17,6 miesiąca). Porównaliśmy także stopień duszności w momencie rozpoznania i stwierdziliśmy, że był on częściej ciężki (klasa III lub IV wg New York Heart Association) w przypadku pacjentów, którzy stosowali leki anoreksję (89,7%) niż u tych, którzy tego nie robili (56,6%). ), natomiast odwrotny byłby oczekiwany, gdyby istniało preferencyjne nastawienie oparte na diagnozie. (Badanie to zostało wykonane tylko wśród pacjentów, których daty ważności były późniejsze niż sierpnia 1989 r.)
Przeanalizowaliśmy również potencjalne źródła błędnej klasyfikacji narażenia na środki przeciwlękowe. Pacjenci z pierwotnym nadciśnieniem płucnym mogą częściej zapamiętywać stosowanie leków anoreksji niż kontrole (przypominanie). Na podstawie danych dotyczących sprzedaży oszacowaliśmy a priori, że 5 procent kontroli będzie miało ekspozycję na pochodną fenfluraminy, 14 i stwierdziliśmy, że 6,2 procent rzeczywiście miało takie narażenie. Dokładność daty indeksowania była kolejnym powodem do niepokoju, ponieważ rozwój duszności jest często podstępny. Aby zbadać tę sprawę, ponownie przeliczyliśmy iloraz szans z datami indeksów przeniesionymi z powrotem na 12 miesięcy przed zgłoszonymi datami i ustaliliśmy, że iloraz szans związany z użyciem środków przeciwlękowych wyniósł 7,4 – więcej niż pierwotny iloraz szans (6,3). Ekspozycja po pierwotnej dacie indeksowania występowała nieco rzadziej w przypadku pacjentów niż w grupie kontrolnej. Wszystko to wyklucza stronniczość protopata (odwrotna przyczynowość). Nie mogliśmy zweryfikować faktycznej zawartości większości tak zwanych preparatów złożonych z tłumiących apetyt, ale w trzech przypadkach, w których mogliśmy to zrobić, stwierdziliśmy, że zawierały leki anoreksję
[patrz też: nutrend, Choroba Perthesa, układ pokarmowy sprawdzian puls życia 2bromazepam ]
[patrz też: układ pokarmowy sprawdzian puls życia 2, ketrel opinie, spondyloza kręgosłupa ]