apteka szczecin plac grunwaldzki ad 8

Badanymi przypadkami byli cała grupa pacjentów zakwalifikowanych do naszego szpitala w latach 1989-1994. Kontrole zostały losowo wybrane z grupy wszystkich pacjentów z migotaniem przedsionków, których leczenie było prowadzone przez nasz oddział antykoagulantyczny w 1994 r., Pierwszy rok kalendarzowy gdy wartości INR były dostępne dla wszystkich pacjentów. Co więcej, nasze wyniki były zasadniczo niezmienione, gdy analiza była ograniczona do pacjentów z udarem mózgu, których leczenie było prowadzone przez jednostkę leczenia przeciwzakrzepowego, co jest argumentem przeciwko istnieniu stronnictwa skierowania. Nasza wcześniejsza praca wykazała, że ryzyko krwotoku wewnątrzczaszkowego u pacjentów otrzymujących warfarynę wzrastało wykładniczo przy wartościach INR powyżej 4,12 Cannegietera i in. zaobserwowano gwałtowny wzrost ryzyka krwawienia śródczaszkowego przy wartości INR równej 5,015. U pacjentów z migotaniem przedsionków profilaktyka przeciwzakrzepowa jest skuteczna przy wartościach INR powyżej 2,0, a bezpieczeństwo jest utrzymywane przy wartościach INR niższych niż 4,0. Ryzyko udaru niedokrwiennego lub krwotoku wewnątrzczaszkowego wzrasta bardzo gwałtownie poza te granice.
Badania wskazują, że wielu lekarzy stosuje niskie docelowe wartości INR (na przykład 1,5) u starszych pacjentów z migotaniem przedsionków, aby zmniejszyć to, co postrzegają jako wysokie ryzyko krwawienia.27 Nasze wyniki sugerują, że większe wysiłki w ścisłej kontroli INR miałyby lepszy wpływ na zdrowie niż leczenie przeciwzakrzepowe o nieskutecznym niskim nasileniu. Takie wysiłki obejmowałyby bardziej powszechne stosowanie jednostek terapii antykoagulantami i algorytmy dawkowania, które mogą wymagać częstszych, a nie rzadszych pomiarów INR. Innowacje, takie jak posiadanie pacjentów do testowania własnych poziomów INR, mogą zmniejszyć obciążenie związane z częstymi badaniami.28
Leczenie przeciwzakrzepowe u pacjentów z migotaniem przedsionków jest jedną z najskuteczniejszych interwencji profilaktycznych u osób starszych, zarówno z punktu widzenia zdrowia, jak i kosztu. [29] Aby zoptymalizować stosowanie leków przeciwzakrzepowych, docelowy INR musi być wystarczająco wysoki, aby zapobiec udarowi niedokrwiennemu i wystarczy, aby uniknąć poważnego krwotoku. Obecny cel standardowy – INR między 2,0 a 3,0 – został ustalony w drodze konsensusu na podstawie wyników randomizowanych prób. 30 Jednak empiryczne dowody na to zalecenie były ograniczone, ponieważ kilka prób nie wykorzystało nawet celu INR . Obecnie gromadzimy coraz więcej dowodów na prawdziwy zakres terapeutyczny antykoagulacji u pacjentów z migotaniem przedsionków. Zakres ten wydaje się wynosić od wartości INR od 2,0 do prawie 4,0, a nawet obejmuje obecny standard INR od 2,0 do 3,0. Kluczem do osiągnięcia ogromnej potencjalnej korzyści leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów z migotaniem przedsionków jest opracowanie strategii postępowania, które utrzymują poziom antykoagulacji, zgodnie z wartościami INR pacjentów, konsekwentnie w zakresie od 2,0 do 3,0.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierany częściowo przez Eliot B. Shoolman Fund of Massachusetts General Hospital.
Jesteśmy wdzięczni dr Robertowi A. Hughes za ułatwienie korzystania z danych z Massachusetts General Hospital Anticoagulant Therapy Unit, pielęgniarkom pracującym w jednostce za ich zaangażowanie w opiekę nad pacjentami i utrzymanie wysokiej jakości danych podstawa, i do dr Yu-Chiao Chang o pomoc w analizach statystycznych.
Author Affiliations
Od General General Medicine Division, Clinical Epidemiology Unit, Department of Medicine, Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School, Boston.
Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr. Hyleka z Centrum Oceny Postępowania Medycznego, S 50-9, Massachusetts General Hospital, Boston, MA 02114.
[patrz też: Enterolbromazepam, senzop cena, wdrożenia magento ]
[więcej w: senzop cena, arka noego kamionki, skrzepy krwi w kale ]