apteka szczecin plac grunwaldzki ad 6

Ryzyko wzrosło bardzo gwałtownie, ponieważ wartości INR spadły poniżej 2,0. W porównaniu z pacjentami z INR wynoszącymi 2,0, osoby z INR 1,7 miały prawie dwukrotnie większe ryzyko udaru; osoby z INR wynoszącym 1,5 miały prawie trzykrotne ryzyko dla pacjentów, których INR wynosiły 2,0, a ci z INR-ami 1,3 mieli siedmiokrotnie większe ryzyko (ryc. 1A, ryc. 1B i ryc. 1C). Tabela 3. Tabela 3. Niezależne czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego u pacjentów z niereumatycznym migotaniem przedsionków, którzy przyjmowali warfarynę. Tabela 4. Tabela 4. Skorygowane wskaźniki szans na udar niedokrwienny według INR. Wpływ INR na ryzyko udaru nieznacznie się zmienił, gdy inne korelaty udaru zostały również uwzględnione w wielu modelach logistycznych (tabela 3). Tabela 4 pokazuje skorygowane ilorazy szans dla udaru przy wartościach INR od 1,0 do 2,0, jak oszacowano w modelu.
Wśród innych niezależnych czynników ryzyka udaru, szczególnie udany był wcześniejszy udar. Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i palenie tytoniu były również istotnymi czynnikami ryzyka udaru mózgu (tab. 3). Nie było żadnych statystycznie istotnych interakcji między którymkolwiek z tych czynników a INR. W szczególności nie było dowodów na to, że relacja między INR a względnym ryzykiem udaru różniła się między pacjentami, którzy mieli wcześniejszy udar, a tymi, którzy nie mieli udaru.
Pacjenci z udarem i kontrolą, którzy byli leczeni w oddziale antykoagulacyjnym
Pięćdziesięciu trzech pacjentów z udarem niedokrwiennym kierowało się terapią warfaryną przez personel szpitalnego ośrodka leczenia przeciwzakrzepowego. Skutki wcześniej zidentyfikowanych niezależnych czynników ryzyka udaru niedokrwiennego były w dużej mierze niezmienione w analizach ograniczonych do tych pacjentów i ich kontroli. Iloraz szans dla udaru u pacjentów z O 50% niższym INR wynosił 15,8 (przedział ufności 95%, 6,6 do 37,9); wśród pacjentów, u których wystąpił udar w porównaniu z pacjentami bez udaru, iloraz szans wynosił 7,1 (przedział ufności 95%, od 2,8 do 17,7); dla aktualnego wędzenia wynosił on 5,1 (przedział ufności 95%, 1,1 do 24,5); w przypadku cukrzycy 2,5 (przedział ufności 95%, od 1,1 do 6,1); a dla nadciśnienia 2,0 (przedział ufności 95%, 0,8 do 4,8).
Dyskusja
Randomizowane badania, które wykazały, że terapia antykoagulantem jest uderzająco skuteczna w zapobieganiu udarowi u pacjentów z migotaniem przedsionków, stosowały szereg docelowych poziomów antykoagulacji.2-8 Środki przeciwzakrzepowe były tak samo skuteczne w badaniach, w których stosowano najniższe docelowe poziomy intensywności, jak w tych, które stosowały wyższy cel levels.2.6 Wyniki te, wraz z doniesieniami o skuteczności bardzo niskich dawek leków przeciwzakrzepowych w zapobieganiu zakrzepicy u pacjentów z innymi stanami klinicznymi, 20,21 sprzyjały przekonaniu, że leczenie przeciwzakrzepowe o ledwo wykrywalnym nasileniu może być skuteczne u pacjentów z migotanie przedsionków. Leczenie przeciwzakrzepowe z bardzo niskim docelowym INR (np. <1,5) jest obecnie testowane w co najmniej dwóch randomizowanych badaniach.22,23 Nasze wyniki zdecydowanie przemawiają przeciwko skuteczności takich schematów o bardzo niskiej intensywności.
Zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost ryzyka udaru, ponieważ wartości INR spadły poniżej 2,0
[patrz też: alprazolam, alemtuzumab, Leukocyturia ]
[przypisy: allegro herbalife, przychodnia żelazna kielce, łzawiące oko ]