apteka szczecin plac grunwaldzki ad 7

Ryzyko udaru podwoiło się, gdy INR spadło z 2,0 do 1,7, a następnie ponownie podwoiło się, gdy INR spadł do 1,4. Przeciwnie, wartości INR większe niż 2,0 dawały niewielką dodatkową skuteczność – poza terapią przy INR 2,0 – w zapobieganiu udarom niedokrwiennym. Projekt badania kontrolnego w tej sprawie dał mu znaczną moc statystyczną do oceny rzadkiego wyniku – udaru niedokrwiennego u pacjentów z migotaniem przedsionków, którzy faktycznie przyjmowali leki przeciwzakrzepowe. Na podstawie wskaźników zdarzeń obserwowanych w badaniach z randomizacją, 7,8 nasze badanie kliniczno-kontrolne miało moc statystyczną równoważną z mocą odpowiadającą około 6000 osobodniom obserwacji. Udało nam się ustalić zależność między ryzykiem udaru a INR pacjenta w momencie wystąpienia udaru. W przeciwieństwie do tego, randomizowane badania oceniają skuteczność docelowego zakresu wartości INR; wyniki takich prób zależą od tego, czy cele te są konsekwentnie osiągane. Wtórne analizy danych z randomizowanych badań badających związek między rzeczywistymi wartościami INR a częstością występowania udaru są formą nierandomizowanego prospektywnego badania kohortowego w randomizowanym badaniu. Korzystając z takiej analizy, Europejska Grupa Badania Fibrillation Trial stwierdziła, że INR poniżej 2,0 dawały mniejszą ochronę przed udarem niż INR 2,0 lub wyższym.24 Wniosek ten był oparty na zaledwie siedmiu zdarzeniach zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z INR poniżej 2.0 i był ograniczony pacjentom, którzy mieli wcześniejszy udar lub przejściowy atak niedokrwienny. W naszym badaniu było 58 zdarzeń u pacjentów z INR poniżej 2,0, co pozwoliło nam obliczyć konkretne ilorazy szans dla udaru dla całego zakresu wartości INR od 1,0 do 2,0. Uwzględniliśmy zarówno pacjentów, którzy mieli wcześniejszy udar, jak i tych, którzy tego nie zrobili.
Chociaż naszym głównym celem było określenie związku między INR a ryzykiem udaru niedokrwiennego, nasz projekt badania pozwolił nam zbadać rolę innych czynników klinicznych. Podobnie jak w większości innych badań dotyczących ryzyka udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków, w naszym badaniu zidentyfikowano historię udaru mózgu jako marker znacznie zwiększonego ryzyka. Cukrzyca i nadciśnienie były również niezależnymi czynnikami ryzyka udaru, prawie potrajając ryzyko. Nasze odkrycia dotyczące tych czynników ryzyka były podobne do wyników zbiorczej analizy początkowych badań pacjentów z migotaniem przedsionków.8 Jednak nasze wyniki różniły się od wyników analizy zbiorczej na dwa sposoby. Po pierwsze, nie znaleźliśmy żadnego niezależnego efektu wieku, chociaż wiek w wieku powyżej 75 lat był istotnym czynnikiem ryzyka w naszej analizie jednowymiarowej. Po drugie, uważamy, że palenie tytoniu jest silnym czynnikiem ryzyka udaru, chociaż niewielka liczba palaczy sprawiła, że nasze szacunki były nieprecyzyjne. Badania populacyjne wielokrotnie wskazywały, że palenie tytoniu jest czynnikiem ryzyka udaru.25,26
Podstawowym problemem metodologicznym w odniesieniu do badań kliniczno-kontrolnych jest uprzedzenie o selekcji – to jest w tym badaniu obawa, że pacjenci z udarem mogą zostać wybrani, ponieważ ich INR był niski lub że kontrole mogły zostać wybrane, ponieważ ich INR był stosunkowo wysoki . Struktura naszego badania zmniejszyła możliwość takiego odchylenia
[podobne: buprenorfina, Leukocyturia, amiodaron ]
[hasła pokrewne: schizofrenia paranoidalna opis przypadku, przychodnia na żelaznej kielce, przedłużająca się miesiączka ]